Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zasadami

1Regulamin zajęć prowadzonych przez Ośrodek Edukacji CMŻ
1Poznaj nasze zasady
Drodzy Państwo

W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” DĄŻYMY DO WYSOKICH STANDARDÓW NASZYCH RELACJI

JEŻELI MACIE POTRZEBĘ PODZIĘKOWANIA ZA NASZĄ PRACĘ PROSIMY O:
 • przekazywanie pisemnych opinii na ręce Zarządu (na adres Spółki lub szpital@szpitalzelazna.pl, m.matysiak@szpitalzelazna.pl) lub pozostawianie w Oddziale Szpitala/Przychodni św. Zofii Podziękowanie zostanie przekazane pracownikowi oraz przełożonemu. Uważamy, że właściwa postawa wobec pacjenta jest kluczowym elementem działania naszej organizacji, dlatego zapewniamy, że podziękowanie będzie stanowiło ważny argument przy ocenie pracownika.
 • wyrażanie opinii na portalu społecznościowym Spółki facebook lub na google
 • wspieranie celów charytatywnych i statutowych realizowanych przez Fundację dla Szpitala św. Zofii

W Centrum Medycznym „Żelazna” funkcjonuje procedura postępowania, zgodnie z którą:

 • pracownik zobowiązany jest odmówić przyjęcia wszelkich dowodów wdzięczności
 • dopuszczalną formą podziękowania mogą być symboliczne kwiaty
 • pacjent powinien zdecydowanie zareagować, jeśli zostanie postawiony w sytuacji korupcyjnej
 • powołany został Koordynator ds. przeciwdziałania korupcji

Według wykładni Ministerstwa Zdrowia łapówką mogą być nie tylko pieniądze, ale każda inna rzecz, jak np. butelka alkoholu, produkty spożywcze, kosmetyki czy biżuteria.

W świetle polskiego prawa pacjent nie może wręczać dowodów wdzięczności pracownikowi służby zdrowia w postaci upominków czy prezentów.

Nie jest ważne, na jakim etapie procesu leczenia przekazywany jest dowód wdzięczności.

Korupcja jest przestępstwem zagrożonym odpowiedzialnością karną,

Zdarzenie o charakterze korupcyjnym możesz zgłosić do Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. lub do Koordynatora ds. przeciwdziałania korupcji w formie:

 • przesyłki pocztowej nadanej pocztą tradycyjną skierowanej na adres Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. lub złożonej bezpośrednio w sekretariacie
 • poczty elektronicznej: stopkorupcji@szpitalzelazna.pl
 • podczas osobistego spotkania z Zarządem
1Dbamy o Twoje dane - Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna dla uczestników kursów i zajęć organizowanych przez Ośrodek Edukacji
obowiązuje od 25 maja 2018

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie (dalej: CMŻ).
Dane kontaktowe Administratora:
 • adres: ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
 • adres e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl
 • numer telefonu: 22 25 56 980

  Jak można skontaktować się z CMŻ w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CMŻ można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@szpitalzelazna.pl

  W jakim celu przetwarzane są dane osobowe Pacjentów? Czy to przetwarzanie ma swoje prawne uzasadnienie?

  CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA
  Umożliwienie CMŻ rejestracji kandydatów do kursów w ramach kształcenia podyplomowego i realizacji tych kursów dla personelu medycznego zgodnie z formularzami wskazanymi w przepisach ustawy i rozporządzenia wskazanych w rubryce obok art. 6 ust. 1 lit. c RODO Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
  Umożliwienie chętnym osobom uczestnictwa w zajęciach i kursach dla rodziców i kobiet (w tym zajęciach szkół rodzenia) oraz korzystania z wizyt domowych Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
  Jako przedsiębiorca, CMŻ musi wypełnić nałożone na nią wymogi podatkowe i rachunkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. Wystawienie faktury z numerem NIP powoduje przekazanie danych osobowych i informacji o umowie zlecenia Urzędowi Skarbowemu i firmie świadczącej na rzecz CMŻ usługi księgowe Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Ośrodek Edukacji CMŻ działalności gospodarczej w sytuacji np. braku uregulowania należności za odpłatne kursy i szkolenia Prawnie uzasadniony interes administratora w postaci możliwości obrony swoich praw (art. 6 ust. 1 lit b i f RODO)
  Prowadzenie statystyk w związku z realizacją szkoleń i kursów – umożliwia nam to lepsze dostosowanie oferty kursów do potrzeb rynku Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prawnie uzasadniony interes administratora
  Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie CMŻ poprzez stosowania monitoringu wizyjnego z funkcją nagrywania Wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO)
  Obsługa korespondencji, zgłaszanych skarg oraz roszczeń przeciwko CMŻ Prawnie uzasadniony interes administratora w postaci możliwości obrony swoich praw (art. 6 ust. 1 lit b i f RODO)
  Podniesienie jakości świadczonych usług przez nagrywanie rozmów telefonicznych kierowanych pod numer telefonu Ośrodka Edukacji CMŻ tj. 22 25 59 818 Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prawnie uzasadniony interes administratora
  Marketing bezpośredni służący monitorowaniu zadowolenia z usług Ośrodka Edukacji poprzez przesyłanie ankiet oraz telefonowanie, przekazywanie materiałów informacyjnych promujących produkty i usługi własne administratora danych Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu; art. 172 ust. 1 Prawa Telekomunikacyjnego; art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  Jaki jest zakres danych osobowych Pacjenta, które są przetwarzane przez CMŻ?

  Dane osobowe Pacjenta są nam potrzebne przede wszystkim potrzebujemy w celu założenia i prowadzenia dokumentacji medycznej. W momencie zakładania dokumentacji medycznej potrzebne będą poniższe dane osobowe:

  Kursy w ramach kształcenia podyplomowego:
  • dane identyfikacyjne
  • dane dotyczące wykształcenia
  • dane teleadresowe

  Zajęcia i kursy dla rodziców i kobiet (w tym zajęcia w szkołach rodzenia), wizyty domowe:
  • dane identyfikacyjne
  • dane teleadresowe

  Dane osobowe Kursanta, a konkretnie wizerunek Kursanta, jest przetwarzany również z uwagi na to, że na korytarzach i innych ogólnie dostępnych częściach Szpitala i Przychodni ze względów bezpieczeństwa stosujemy monitoring wizyjny. Nagrania nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług nagrywamy rozmowy telefoniczne kierowane pod wskazane wyżej numery. Nagrania te nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

  Komu przekazywane są dane osobowe Pacjentów?

  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Centrum Medyczne „Żelazna” zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Spółki. Z uwagi na konieczność zapewnienia CMŻ odpowiedniej organizacji m.in. w zakresie obsługi informatycznej czy bieżącej obsługi księgowej, Państwa dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług informatycznych i usług księgowych.

  Czy dane Pacjentów są przetwarzane w inny sposób, nie opisany w tej informacji?

  Nie. CMŻ nie stosuje takich sposobów przetwarzania danych jak np. profilowanie oraz nie podejmuje decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Pacjentów.

  Czy CMŻ przekazuje dane osobowe Pacjentów do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Nie. CMŻ nie zamierza przekazywać danych osobowych Pacjentów do państw spoza Europejskiego Obszaru Europejskiego lub organizacji międzynarodowej.

  Jak długo CMŻ będzie przetwarzać dane osobowe Pacjentów?

  • dane do celów dokształcania personelu medycznego oraz dane umożliwiające przeprowadzenie kursów lub szkoleń – zgodnie z przepisami prawa tzn.10 lat, maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń
  • dane do celów realizacji usług w ramach zajęć i kursów dla rodziców i kobiet w ciąży (w tym zajęć szkół rodzenia), wizyt domowych – przez okres 2 lat
  • dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i ze względów podatkowych są przetwarzane prze 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
  • dane zbierane w ramach dobrowolnej zgody na prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing, monitorowanie zadowolenia z usług) - do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
  • dane zbierane za pomocą monitoringu wizyjnego - przez okres 30 dni
  • nagrania rozmów telefonicznych kierowanych pod numer Ośrodka Edukacji tj. 22 25 59 818 - przez okres 30 dni

  Jakie będą skutki niepodania przeze mnie żądanych danych osobowych?

  Podanie Państwa danych osobowych jest konieczne ze względu wymagania ustawowe lub ze względu na realizację umowy dotyczącej realizacji kursu lub szkolenia przez Ośrodek Edukacji CMŻ. W związku z tym niepodanie danych będzie skutkowało odmową udziału w szkole rodzenia, udziału w kursach, realizacji wizyty domowej oraz brakiem możliwości np. wystawienia faktury VAT.
  Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość zawarcia umowy - dotyczy to danych kontaktowych obejmujących adres e-mail lub nr telefonu dla celów: marketingowych, monitorowania jakości usług oraz bezpośredniego kontaktu z Państwem (np. w przypadku odwołania kursu).

  Jakie uczestnicy zajęć mają prawa?

  prawo dostępu do swoich danych osobowych – prawo uzyskania od CMŻ potwierdzenia, czy przetwarza Państwa dane osobowe. Jeśli tak jest, mają Państwo prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji dotyczących: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, okresach przechowywania danych osobowych; informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle

  prawo do żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych - macie Państwo prawo żądać od CMŻ niezwłocznego sprostowania i uzupełniania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne

  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, można wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  prawo do uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu - co do zasady, realizacja prawa do uzyskania kopii danych osobowych nie powinna wiązać się z koniecznością ponoszenia opłat przez osobę, której dane dotyczą. Niemniej jednak, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się podmiot danych

  prawo żądania usunięcia danych osobowych - (prawo do bycia zapomnianym) – możecie Państwo żądać od CMŻ niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. CMŻ ma wtedy obowiązek niezwłocznego usunięcia danych osobowych objętych żądaniem, jeżeli:
  • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
  • Cofnęli Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa, którym podlega Kancelarii;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego


  W przypadku więc, gdy realizować będziemy umowę, która stanowi podstawę przetwarzania danych nie będzie możliwe skorzystanie z tego uprawnienia prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pacjentów:

  • ze względu na szczególną sytuację Pacjenta – w przypadkach, kiedy CMŻ przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W razie wniesienia sprzeciwu CMŻ nie może już przetwarzać danych osobowych Pacjenta, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. CMŻ zawiadomi Pacjenta czy zrealizuje jego żądanie
  • Jeżeli dane przetwarzane są do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, CMŻ nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych Pacjenta z przyczyn związanych z Jego szczególną sytuacją. Przetwarzanie będzie jednak możliwe jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. CMŻ zawiadomi Pacjenta, czy zrealizuje żądanie

  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo żądać od CMŻ ograniczenia przetwarzania, jeżeli:

  • kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pacjent sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
  • CMŻ nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pacjentowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie CMŻ są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Pacjenta

  Ograniczenie przetwarzania sprowadza się to do tego, że jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone to administrator nie może dokonywać na danych innych operacji niż przechowywanie. Obowiązek ograniczenia przetwarzania danych nie dotyczy danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  prawo do przenoszenia danych osobowych, jest to prawo do otrzymania od CMŻ Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Obejmuje ono jedynie dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, bądź niezbędne do wykonania umowy, której stroną Państwo jesteście, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Ponadto odnosi się ono wyłącznie do danych, które sami dostarczyli Państwo administratorowi. Po uzyskaniu danych, możecie Państwo przekazać je innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe. W przypadku skorzystania z prawa do przenoszenia danych nie dochodzi do automatycznego usunięcia danych przez CMŻ. Będziemy mogli nadal przetwarzać dane osobowe, dopóki dysponować będziemy podstawą prawną dla przetwarzania.

  Prawo do cofnięcia zgody - w zakresie danych podanych dobrowolnie na podstawie zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Jednak jeśli CMŻ pomiędzy udzieleniem a cofnięciem zgody przetwarzała te dane, to będzie ono zgodne z prawem, pomimo że później tę zgodę cofnięto.