fbpx

Kursy specjalistyczne

RESUSCYTACJA ODDECHOWO-KRĄŻENIOWA NOWORODKA

Termin: trwa nabór
Cena: 450,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia

Pielęgniarka, położna rozpozna stany zagrożenia życia noworodka i podejmie działania resuscytacyjne w ramach kompetencji zawodowych.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka położna powinna:

 • ocenić stan noworodka za pomocą skali Apgar i skali Silvermana,
 • monitorować bezprzyrządowo i przyrządowo czynności życiowe noworodka,
 • omówić i rozpoznać stany kliniczne doprowadzające do niewydolności krążeniowo-oddechowej noworodka,
 • wykonać początkowe zabiegi resuscytacyjne u noworodka tj. zabezpieczyć przed utratą ciepła, udrożnić drogi oddechowe, stymulować dotykiem,
 • podjąć zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u noworodka z wyłączeniem intubacji dotchawiczej tj. tlenoterapię bierną, wentylację workiem samorozprężalnym, zewnętrzny masaż serca oraz zastosować nCPAP,
 • monitorować stan noworodka po resuscytacji,
 • stosować środki ochrony przed zakażeniem.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (27 h)
 • część praktyczną (30 h)

Wymagane dokumenty:

LECZENIE RAN (DLA POŁOŻNYCH)

Termin: trwa nabór
Cena: 650,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Leczenie ran (dla położnych)”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorą z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.

Ogólne efekty kształcenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych otrzymuje położna, która

w zakresie wiedzy posiada:
 • specjalistyczną wiedzę z zakresu leczenia ran, w tym odleżyn i owrzodzeń nowotworowych oraz przetok
 • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ran

w zakresie umiejętności potrafi:
 • świadczyć samodzielnie opiekę specjalistyczną z zakresu profilaktyki i leczenia ran;
 • stosować zasady etyki ogólnej i zawodu w świadczeniu opieki nad chorą z raną;
 • nauczyć pacjentkę i jej rodzinę postępowania zapobiegającego wystąpieniu rany, powikłań rany oraz opieki nad chorym z raną;
 • doradzać członkom zespołu opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i opieki nad raną;
 • prowadzić szkolenia w zakresie profilaktyki i leczenia ran;
 • korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie leczenia ran dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (45 h)
 • część praktyczną (70 h)

Wymagane dokumenty:

LECZENIE RAN (DLA PIELĘGNIAREK)

Termin: trwa nabór
Cena: 750,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Leczenie ran (dla pielęgniarek)”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową i przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.

Ogólne efekty kształcenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Leczenie ran” dla pielęgniarek uzyskuje pielęgniarka, która

w zakresie wiedzy posiada:
 • specjalistyczną wiedzę z zakresu leczenia ran;
 • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ran

w zakresie umiejętności potrafi:
 • świadczyć samodzielnie opiekę specjalistyczną z zakresu profilaktyki i leczenia ran;
 • stosować zasady etyki ogólnej i zawodu w świadczeniu opieki nad chorym z raną;
 • nauczyć chorego i jego rodzinę postępowania zapobiegającego wystąpieniu rany, powikłań rany oraz opieki nad chorym z raną;
 • doradzać członkom zespołu opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i opieki nad raną;
 • prowadzić szkolenia w zakresie profilaktyki i leczenia ran;
 • korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie leczenia ran dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (80 h)
 • część praktyczną (70 h)

Wymagane dokumenty:

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

Termin: trwa nabór
Cena: 500,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Ogólne efekty kształcenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa otrzymuje pielęgniarka, położna, która

w zakresie wiedzy posiada:
 • specjalistyczną wiedzę z zakresu wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do podejmowania czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowotnego, ze szczególnym
 • uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej

w zakresie umiejętności potrafi:
 • korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki;
 • udzielać samodzielnie określonych świadczeń specjalistycznych z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej obejmujących planowanie, realizowanie, interpretowanie i ocenianie podejmowanych działań;
 • dobierać środki i metody w świadczeniu opieki w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • stosować zasady etyki ogólnej i zawodu oraz prawa pacjenta w świadczeniu opieki nad człowiekiem zdrowym lub chorym w stanie zagrożenia zdrowotnego lub wymagającym wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • doradzać pacjentowi, jego rodzinie i innym członkom zespołu opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, monitorowania pacjenta w stanach zagrożeń zdrowotnych, procedur realizowanych w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • prowadzić szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • zapobiegać powikłaniom wynikającym z udzielania czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (wykłady + ćwiczenia - 60 h)
 • część praktyczną (30 h)

Wymagane dokumenty:

MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU

Termin: trwa nabór
Cena: 800,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia

Położna monitoruje dobrostan płodu w czasie ciąży i podczas porodu.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu położna powinna:

 • monitorować dobrostan płodu w czasie ciąży i podczas porodu,
 • monitorować stan płodu z wadami rozwojowymi w okresie ciąży i porodu,
 • wykonać i zinterpretować zapis kardiotokograficzny kobiety ciężarnej i rodzącej,
 • dokonać wstępnej oceny zapisu EKG płodu,
 • rozpoznać zaburzenia czynności serca płodu na podstawie zapisu KTG, EKG płodu oraz innych metod klinicznych i skierować pacjentkę do dalszej diagnostyki.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (35 h)
 • część praktyczną (55 h)

Wymagane dokumenty:

WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

Termin: trwa nabór
Cena: 800,00 zł
Część teoretyczna odbywa się w formie ON-LINE
1czytaj więcej...
Cel kształcenia

Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

Ogólne efekty kształcenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne otrzymuje pielęgniarka, położna, która:

w zakresie wiedzy:

 • szczegółowo charakteryzuje i krytycznie analizuje, zakres i charakter badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego z uwzględnieniem swoistości jego sytuacji zdrowotnej
 • przedstawia zasady gromadzenia informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta, dokumentowania wyników badania

w zakresie umiejętności potrafi:

 • wykonać kompleksowe badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta dorosłego z uwzględnieniem swoistości jego sytuacji zdrowotnej
 • krytycznie analizować, dokumentować informacje zgromadzone metodą badania podmiotowego i przedmiotowego oraz wykorzystywać dla potrzeb opieki pielęgniarskiej

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (75 h)
 • część praktyczną (staże w Oddziale Neurologii lub Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych - 25 h)

Wymagane dokumenty:

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

Termin: trwa nabór
Cena: 700 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne i pielęgniarki na kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia
Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej badania elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (50 h)
 • część praktyczną (58 h)

Wymagane dokumenty:

ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA POŁOŻNYCH I PIELĘGNIAREK - CZĘŚĆ 1

Część 1 (dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa)

Termin: trwa nabór
Cena: 600,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept
 • samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
 • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.
 • wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.
 • samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia.
 • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
 • samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu (ksero i oryginał do wglądu)
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia lub dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (dla części I)
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (dla części II)
 • Formularz zgłoszeniowy

ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA POŁOŻNYCH I PIELĘGNIAREK - CZĘŚĆ 2

Część 2 (dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa):

Termin: trwa nabór
Cena: 600,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept
 • samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
 • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.
 • wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.
 • samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia.
 • wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
 • samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Wymagane dokumenty:

 • Prawo wykonywania zawodu (ksero i oryginał do wglądu)
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia lub dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (dla części I)
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub dyplom specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (dla części II)
 • Formularz zgłoszeniowy

SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA POŁOŻNYCH

Termin: trwa nabór
Cena: 600,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • szczepień ochronnych noworodków;
 • szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Ogólne efekty kształcenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne otrzymuje położna, która

w zakresie wiedzy posiada:
 • aktualną wiedzę z zakresu szczepień ochronnych noworodków
 • aktualną wiedzę z zakresu szczepień istotnych ze względów epidemiologicznych na przykładzie szczepienia przeciw HPV
 • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych noworodków i szczepienia przeciw HPV.

w zakresie umiejętności potrafi:
 • wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami szczepienia ochronne u noworodków;
 • wykonać szczepienie przeciw HPV;
 • rozpoznawać i klasyfikować niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) oraz podejmować stosowne działania w przypadku ich wystąpienia;
 • korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie szczepień ochronnych

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (27 h)
 • część praktyczną (25 h)

Wymagane dokumenty:

SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA PIELĘGNIAREK

Termin: trwa nabór
Cena: 500,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Ogólne efekty kształcenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne dla pielęgniarek otrzymuje pielęgniarka

w zakresie wiedzy posiada:
 • aktualną wiedzę z zakresu szczepień ochronnych noworodków
 • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych

w zakresie umiejętności potrafi:
 • wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami szczepienia ochronne u pacjentów w różnym wieku
 • rozpoznawać i klasyfikować niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) oraz podejmować stosowne działania w przypadku ich wystąpienia
 • korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie szczepień ochronnych

w zakresie kompetencji społecznych:
 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • współpracuje z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
 • ponosi odpowiedzialność za wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych;
 • krytycznie ocenia własne kompetencje w zakresie szczepień ochronnych;
 • stale aktualizuje wiedzę i umiejętności w zakresie szczepień ochronnych

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (35 h)
 • część praktyczną (45 h)

Wymagane dokumenty:

WYKONANIE BADANIA SPIROMETRYCZNEGO

Termin: trwa nabór
Cena:600 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy pielęgniarki na kurs specjalistyczny „Wykonanie badania spirometrycznego”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (36 h)
 • część praktyczną (50 h)

Wymagane dokumenty:

OPIEKA NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ Z CUKRZYCĄ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM

Termin: trwa nabór
Cena: 700,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs specjalistyczny „Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia

Położna obejmie opieką kobietę z cukrzycą w czasie ciąży, porodu i połogu oraz jej dziecko.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym położna powinna m.in.:

 • omówić model opieki medycznej nad kobietą ciężarną z cukrzycą,
 • przygotować kobietę z cukrzycą do zajścia w ciążę,
 • określić cele i metody leczenia kobiety ciężarnej z cukrzycą,
 • przedstawić kryteria wyrównania metabolicznego u kobiety z cukrzycą,
 • przygotować kobietę w ciąży z cukrzycą do badań diagnostycznych,
 • planować i realizować opiekę pielęgniarską nad ciężarną z cukrzycą przedciążową oraz z cukrzycą ciążową,
 • rozpoznawać zagrożenia występujące w ciąży powikłanej cukrzycą,
 • określić na podstawie oceny parametrów USG sposób ukończenia ciąży,
 • przygotować i motywować pacjentkę do skutecznej samokontroli i samoopieki,
 • ocenić stan płodu w czasie porodu poprzez monitorowanie czynności serca płodu i czynności skurczowej macicy,
 • zapobiegać powikłaniom matczynym i noworodkowym,
 • objąć kompleksową opieką noworodka matki chorej na cukrzycę,
 • udzielić wsparcia emocjonalnego i informacyjnego kobiecie chorej na cukrzycę w czasie ciąży, porodu i połogu.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (46 h)
 • część praktyczną (146 h)

Wymagane dokumenty:

WYKONANIE KONIKOPUNKCJI, ODBARCZENIE ODMY PRĘŻNEJ ORAZ WYKONANIE DOJŚCIA DOSZPIKOWEGO

Termin: trwa nabór
Cena:
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy pielęgniarki na kurs specjalistyczny „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia
Przygotowanie pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie wykonania w sytuacjach szczególnych konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego.

Kurs obejmuje:

 • część teoretyczną (15 h)
 • ćwiczenia w warunkach symulowanych (25 h)

Wymagane dokumenty:

 
Wielkość fontu
Wysoki kontrast