PODSTAWY DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII, PROGRAM DLA POŁOŻNYCH

Termin: 01.03-03.03., 15.03-17.03.2021
Cena: 2000 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Pogłębienie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych położnych z zakresu diagnostyki USG w położnictwie i ginekologii.

W programie szkolenia m.in.:

 • Wprowadzenie do diagnostyki ultrasonograficznej
  Podstawy fizyczne ultrasonografii
  Aparatura ultrasonograficzna
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii
  Ultrasonograficzna ocena macicy i przydatków
  Ocena narządów miednicy mniejszej w diagnostyce niepłodności.
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie
  Standard badania w poszczególnych tygodniach ciąży
  Podstawy diagnostyki dopplerowskiej
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie
  Diagnostyka i terapia prenatalna
  Elementy patologii ciąży
Cena: 2000 zł
2Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego uprawnienia do samodzielnego wykonywania badania ultrasonograficznego mają absolwenci studiów II stopnia na kierunku położnictwo.

PORADNICTWO LAKTACYJNE - POZIOM PODSTAWOWY + ZAAWANSOWANY

IMMERSJA WODNA W PRZEBIEGU PORODU (PORÓD W WODZIE)

Termin: 5 listopada 2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Immersja wodna w przebiegu porodu (prowadzenie porodu w wodzie)”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Cel kształcenia:

Aktualizacja i poszerzenie wiedzy położnej na temat samodzielnego prowadzenia i przyjmowania porodów w wodzie.

W programie szkolenia m.in.:

 • przygotowanie pary rodzicielskiej do odbycia porodu w wodzie
 • prowadzenie porodu w wodzie
 • przeciwwskazania do prowadzenia porodu w wodzie
 • działania zapobiegające występowaniu powikłań w czasie porodu w wodzie
 • standardy postępowania w zakresie zapobiegania zakażeniom na oddziale, w którym odbywają się porody w wodzie
 • zasady organizacji i funkcjonowania sali do prowadzenia porodów w wodzie

AKTYWNE PROWADZENIE PORODU, POZYCJE WERTYKALNE W PORODZIE

Termin: 16 grudnia 2020
Cena: 250,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Posiadanie bogatych umiejętności praktycznych zmniejsza lęk w trakcie pracy, powoduje, że czujemy się pewniej i możemy uzyskać większą satysfakcję wynikającą z wykonywania zawodu. Zapraszamy położne i lekarzy na kurs, w trakcie którego będziemy precyzować, na czym polega poród aktywny. Kto powinien wykazywać aktywność na poszczególnych etapach porodu (rodząca, położna, partner, lekarz).

Dlaczego ważna jest dla położnej umiejętność przyjęcia porodu w każdej pozycji. Jak poprowadzić poród, aby zminimalizować urazy krocza, uniknąć nacięcia, jakie czynniki o tym decydują.

W części warsztatowej:

 • zostanie podjęta wnikliwa analiza pozycji porodowych w I w II okresie porodu
 • pokażemy manewry, które można wykonać przy braku postępu porodu w II okresie
 • ćwiczenia przyjmowania porodu w różnych pozycjach (z użyciem fantomu położniczego) z praktycznym instruktażem

ZAPOBIEGANIE I MANEWRY W DYSTOCJI BARKOWEJ

Termin: 22 października 2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Zapobieganie i manewry w dystocji barkowej”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Zapobieganie dystocji barkowej to nie tylko wykonanie cięcia cesarskiego w przypadkach, w których się jej spodziewamy. W 50% przypadków występuje ona zupełnie niespodziewanie, bez żadnych jawnych czynników ryzyka. Istotne jest więc prowadzenia porodu w taki sposób, aby uniknąć tego powikłania. Wbrew pozorom możemy w porodzie zrobić całkiem dużo, aby zapobiegać dystocji barkowej.

 • technikach uwolnienia barków wykraczających poza manewry powszechnie stosowane
 • dostosowaniu manewru do rodzaju dystocji barkowej (niejednokrotnie od tego zależy efektywność naszych działań)

Umiejętności manualne przećwiczone na fantomie to większą pewność siebie i mniejszy lęk w tak bardzo stresowej sytuacji położniczej jaką jest dystocja barkowa.

POBIERANIE ROZMAZÓW DO BADAŃ CYTOLOGICZNYCH

Termin: 12 października 2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
W programie m.in.:

 • technika pobierania rozmazów cytologicznych
 • zinterpretowanie opisu i zaleceń wyników cytologicznych w Systemie Bethesda
 • metody diagnostyczne stosowane przy nieprawidłowych wynikach badań cytologicznych
 • konsekwencje nieprawidłowego pobierania materiału
 • ocena wg Bethesda System
 • wyjaśnienie zasad i celu wykonania badania kolposkopowego szyjki macicy
 • właściwości onkogenne poszczególnych typów HPV, a progresja CIN
 • klasyfikacja stanów przednowotworowych szyjki macicy
 • współczesne kierunki rozwoju diagnostyki i leczenia stanów przednowotworowych i wczesnych postaci raka szyjki macicy

KURS DLA INSTRUKTORÓW SZKOŁY RODZENIA

Termin: 11,12.12 online i 15,16,17.01.2021 stacjonarnie
Cena: 1200,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dla instruktorów szkoły rodzenia, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

 • Jak zorganizować Szkołę Rodzenia?
 • Jak ułożyć spójny i interesujący program kursu?
 • Jak urozmaicić zajęcia i przekaz, żeby zaktywizować grupę?

W programie szkolenia miedzy inymi:

 • przygotowywanie programu zajęć
 • integracja grupy, nawiązywanie kontaktu z grupą – metody warsztatowe, praca w zespołach, dyskusja
 • metody ewaluacji
 • poznanie mechanizmu porodu fizjologicznego w aspekcie emocjonalnym i hormonalnym
 • przekazanie wiedzy uzupełnionej o najnowsze wytyczne Ministerstwa Zdrowia z zakresu pierwszego kontaktu matki z dzieckiem po porodzie, laktacji i pielęgnacji + Moduł trenerski: nabycie lub wzrost kwalifikacji i kompetencji trenerek/trenerów w zakresie realizacji szkoleń zgodnie ze standardem sztuki trenerskiej, w tym:
  • rozwój osobisty i zawodowy trenera
  • projektowanie szkoleń
  • prowadzenie szkoleń
  • ewaluacja szkoleń

TECHNIKI SZYCIA KROCZA

Termin: 27 października 2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Techniki szycia krocza”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

Tematem warsztatów jest szycie urazów krocza, takich jak pęknięcie, nacięcie krocza i inne drobne obrażenia powstałe w wyniku porodu. Uczestnicy będą mogli nauczyć się w praktyce, w jaki sposób zaopatrzyć krocze po porodzie, w zakresie kompetencji położnych.

Część teoretyczna:

 • budowa mięśni dna miednicy
 • informacje o rodzajach obrażeń krocza
 • informacje o zasadach szycia krocza
 • informacje o sposobie wiązania węzłów i technikach szycia krocza
 • informacje o materiale szewnym
 • zdjęcia porównawcze oraz filmy instruktażowe

Część praktyczna:
 • praktyczne ćwiczenia w zakładaniu poszczególnych rodzajów szwów
 • instruktaż z samodzielnym wykonaniem szycia krocza przy użyciu rekwizytów

NIEFARMAKOLOGICZNE METODY ŁAGODZENIA BÓLU W TRAKCIE PORODU

Termin: 16 października 2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Zapraszamy położne na kurs „Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego”

Skupimy się na naturalnych metodach łagodzenia bólu porodowego oraz na technikach oddechu, relaksu i pozycjach ciała, które stosowane już w trakcie ciąży i wykorzystane podczas porodu mogą pozytywnie wpłynąć na jego przebieg.

Zdobyta na kursie wiedza praktyczna i teoretyczna może być wykorzystana w Szkołach Rodzenia i przekazana kobietom w ciąży do ich własnej praktyki w trakcie ciąży. W programie szkolenia m.in.:

 • Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego
 • Techniki oddechowe i relaksacyjne
 • Ćwiczenia przygotowujące do porodu
 • Wykorzystanie piłki
 • Proste techniki masażu
 • Pozycje porodowe
 • Wizyta w przyszpitalnym Domu Narodzin

2Prowadząca - Inga Izabela Dańkowska
Inga Izabela Dańkowska- pierwsza w Polsce nauczycielka jogi, która uzyskała Dyplom Nauczyciela British Wheel of Yoga (BWY Dip) ze specjalizacją: joga dla kobiet w ciąży oraz joga poporodowa. Wyszkolona w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadziła zajęcia do 2012 (także w szpitalu Tameside w Manchesterze).
W 2012 wróciła do kraju, aby propagować specjalistyczną jogę prenatalną i poporodową.
Od stycznia 2013 prowadzi specjalistyczne zajęcia jogi dla kobiet w ciąży i po ciąży w języku polskim i angielskim oraz warsztaty „Próba Porodu” w Szpitalu św. Zofii w Warszawie.

ORGANIZACJA PORADNICTWA LAKTACYJNEGO W PRAKTYCE POŁOŻNEJ

Termin: 23.04.2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Organizacja poradnictwa laktacyjnego w praktyce położnej”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

W programie szkolenia m.in.:

 • Indywidualne poradnictwo laktacyjne – potrzeby kobiet
 • Organizacja poradnictwa laktacyjnego
  miejsce udzielania świadczeń,
  uprawnienia do prowadzenia Poradni Laktacyjnej/wizyt laktacyjnych w miejscu wezwania)
  wyposażenie gabinetu, torba położnej, sprzęt laktacyjny
 • Sposób przeprowadzenia porady laktacyjnej
  Wywiad, obserwacja matki, badanie piersi, obserwacja i badanie dziecka, ocena funkcji ssania, obserwacja aktu karmienia, postawienie rozpoznania
  Badania dodatkowe i konsultacje, współpraca ze specjalistami
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
 • Aspekty prawne

OPIEKA POŁOŻNEJ NAD PACJENTKĄ PO OPERACJI GINEKOLOGICZNEJ

Termin: 26 października 2020
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
W programie m.in.:

 • Opieka przedoperacyjna. Dalsze i bliższe przygotowanie do operacji.
 • Opieka pooperacyjna nad pacjentką po operacji drogą brzuszną oraz drogą pochwową
 • Opieka pooperacyjna nad pacjentką po operacji uroginekologicznej
 • Opieka nad pacjentką po operacji ginekologiczno- onkologicznej
 • Aktywizacja pacjentki
 • Pielęgnacja ran pooperacyjnych
 • Łagodzenie dolegliwości bólowych
 • Psychoedukacja pacjentki i jej bliskich

NOWOŚĆ - AKUPRESURA I MASAŻ W OPIECE NAD KOBIETĄ W CIĄŻY, PODCZAS PORODU I POŁOGU

Termin: 28-29.11.2020
Cena: 700,00 zł

KURS NAUCZYCIELSKI - Joga dla kobiet w ciąży

Termin: wkrótce
Cena: 3.000,00 zł
1czytaj więcej...
Idea kursu Kurs obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne niezbędne do prowadzenia specjalistycznych zajęć jogi dla kobiet w ciąży. Główny nacisk kładziony jest na bezpieczne metody nauczania jogi i wspieranie zdrowej ciąży poprzez odpowiednie holistyczne praktyki przygotowujące kobietę do świadomego porodu i połogu.
Dla kogo? - Dla nauczycieli jogi i położnych

W programie:

 • Anatomiczne, fizjologiczne i psychologiczne zmiany w czasie ciąży i połogu
 • Wpływ jogi na przebieg ciąży i porodu
 • Bezpieczne pozycje jogi i ich modyfikacje na różnych etapach ciąży i porodu
 • Nauka prawidłowego oddechu i technik pomocnych w trakcie ciąży i porodu
 • Ćwiczenia mięśni dna miednicy w ciąży i po
 • Metody radzenia sobie trudnościami ciążowymi np. ból obręczy miednicy, zgaga, zmęczenie, obrzęk, bezsenność itp.
 • Terapeutyczne i regenerujące aspekty jogi
 • Metody relaksu i wyciszenia, które wpływają na rozbudzenie w kobiecie wiary we własne siły
 • Przygotowanie do porodu, z naciskiem na jego praktyczne podejście np. pozycje porodowe, pomoc partnera, proste metody masażu, sposoby łagodzenia bólu i radzenia sobie z emocjami
 • Ćwiczenia w połogu
 • Joga po ciąży z dzieckiem
 • Projektowanie zajęć jogi w ciąży
 • Gościnna wizyta położnej – czas pytań i odpowiedzi
 • Obserwacja zajęć jogi dla kobiet w ciąży prowadzonych przez Ingę Dańkowską w szpitalu św. Zofii (opcjonalnie)
Uczestnicy, którzy pragną uzyskać Certyfikat ukończenia kursu zostaną poproszeni o przygotowanie i wykonanie planu zajęć:
1. Z innymi uczestnikami kursu – symulacja zajęć jogi dla kobiet w ciąży
2. Z kobietami w ciąży – realne zajęcia w szpitalu św. Zofii – obserwacja przez prowadzącą kurs Ingę Dańkowska
2Prowadząca - Inga Izabela Dańkowska
Inga Izabela Dańkowska- pierwsza w Polsce nauczycielka jogi, która uzyskała Dyplom Nauczyciela British Wheel of Yoga (BWY Dip) ze specjalizacją: joga dla kobiet w ciąży oraz joga poporodowa. Wyszkolona w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadziła zajęcia do 2012 (także w szpitalu Tameside w Manchesterze).
W 2012 wróciła do kraju, aby propagować specjalistyczną jogę prenatalną i poporodową.
Od stycznia 2013 prowadzi specjalistyczne zajęcia jogi dla kobiet w ciąży i po ciąży w języku polskim i angielskim oraz warsztaty „Próba Porodu” w Szpitalu św. Zofii w Warszawie.

DEPRESJA POPORODOWA

Termin: Termin wkrótce
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Więcej informacji wkrótce

JAK TWORZYĆ ODDZIAŁ POŁOŻNICZY ZGODNIE ZE STANDARDEM OPIEKI OKOŁOPORODWEJ W POLSCE

Termin: termin wkrótce
Cena: 350,00 zł
1czytaj więcej...
Serdecznie zapraszamy położne na kurs dokształcający „Jak tworzyć oddział położniczy zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej w Polsce”, który odbędzie się w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii.

W programie szkolenia m.in.:

 • standard opieki okołoporodowej, akty prawne regulujące zawód położnej
 • wyposażenie oddziału
 • aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie
 • niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu
 • przykłady projektów położnych obejmujących organizację oddziału